Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie w którego okręgu nieruchomość jest położona.
Egzekucja tego typu wszczynana jest na wniosek wierzyciela. Po złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania jednocześnie przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęcie egzekucji lub o złożeniu wniosku do zbioru dokumentów. Po bezskutecznym upływie tego terminu wierzyciel może złożyć wniosek o dokonanie opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Po złożeniu wniosku o opis i oszacowanie, nieruchomość zostaje oszacowana przez biegłego z listy biegłych sądowych w trakcie czynności opisu i oszacowania. Kolejnym krokiem po dopełnieniu określonych czynności jest wniosek wierzyciela o wyznaczenie pierwszej licytacji nieruchomości.